Skip to main content

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 17 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

O Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Działając w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie” z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548382, na podstawie § 28 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia,

zawiadamiamy,

że dnia 17 maja 2023 roku o godzinie 15:00 na Strzelnicy MEX  w Ząbkach, przy Księdza Ignacego Skorupki 80; 05-091 Ząbki, w sali na 1 piętrze, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie”. Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Protokolanta oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie planowanego porządku obrad, propozycje jego zmiany, dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Główny sprawozdania z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia,

w tym sprawozdania finansowego za rok 2022.

 1. Opinia Głównej Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania Zarządu Głównego.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Głównego.
 4. Przedstawienie przez Główną Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swojej działalności w roku 2022.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 7. Oświadczenia członków Zarządu Głównego o rezygnacji z pełnionych funkcji.
 8. Propozycje zmian w Zarządzie Głównym i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad zmianami we Władzach Stowarzyszenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Informujemy, że w przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może na postawie § 28 ust. 8 Statutu ogłosić trzydziestominutową przerwę. Uchwały podjęte po tej przerwie będą ważne bez względu liczbę obecnych członków.